Tässä on lista yleisimmistä perunkirjoitusta varten tarvittavista asiakirjoista.

Ne vaihtelevat omaisuuden ja perillisten mukaan. Perukirjaan liitettävät asiakirjat on merkitty listaan X:llä.

Useimmiten joku osakkaista hankkii asiakirjat. Asiakirjojen hankinnan voi antaa myös ulkopuolisen, esimerkiksi lakimiehen, tehtäväksi.

Perunkirjoituksen 
perustiedot

● sukuselvitys vainajasta 15 ikävuodesta eteenpäin eli virkatodistukset seurakunnista tai maistraatista vainajan asuinpaikkakunnilta. Sukuselvityksen tarkoituksena on selvittää vainajan lakimääräiset perilliset

● elää-todistukset elossa olevista oikeudenomistajista, elleivät ne ilmene vainajan sukuselvityksestä

● edunvalvojan päätös, jos jotain oikeudenomistajaa edustaa edunvalvoja tai edunvalvojan sijainen (X)

● avioehtosopimus tai muu selvitys, jos puolison avio-oikeus johonkin omaisuus on muulla tavoin poissuljettu (X)

● testamentti (X)

● perukirja, jos omaisuuteen kuuluu osuus jakamattomasta kuolinpesästä

● omaisuuden ositus- tai erottelukirja tai ilmoitus tehdystä omaisuuden osituksesta tai erottelusta, jos vainaja on ollut aiemmin avioliitossa (X)

● lahjakirjat ennakkoperintönä huomioon otettavista lahjoituksista ja lahjoista, jotka vainaja tai hänen puolisonsa on antanut kolme vuotta ennen kuolemaansa (X)

● perinnönjakokirja, jos ositus- ja perinnönjako on tehty jo ennen perunkirjoitusta (X)

Lue myös: Riitaisan perheen perinnönjako – Voiko lapsen tehdä perinnöttömäksi?

Varallisuutta 
koskeva selvitys 

● saldotodistukset tai muu todisteellinen selvitys vainajan pankkitileistä ja veloista kuolinpäivältä

● sijoitusraportti vainajan arvo-osuuksista tai rahastoista kuolinpäivältä

● selvitys henkivakuutuksesta tai ryhmähenkivakuutuksesta

● laskut vainajan elinaikanaan kohdistuneista kuolinaikana maksamattomista laskuista ja veloista

● laskut kuolinpesän perunkirjoitukseen ja hautajaisiin kohdistuvista kuluista

● lainhuutotodistus kiinteästä omaisuudesta

● arviokirja tai muu selvitys kiinteän omaisuuden arvosta (X)

● isännöitsijäntodistus asunto-osakkeista tai muu selvitys asunto-osakkeiden arvosta ja mahdollisesta huoneistokohtaisesta velkaosuudesta

● tilinpäätösasiakirjat, jos omaisuuteen kuuluu yritysomaisuutta (X)

● jos vainaja oli avioliitossa, vastaava todisteellinen selvitys myös hänen leskensä varoista ja veloista

● jos kyseessä on perunkirjoitus lesken jälkeen ja omaisuuden ositusta kuolinpesän ja lesken välillä ei ollut tehty ennen lesken kuolemaan, selvitys myös jakamattoman kuolinpesän jäljellä olevasta omaisuudesta

● selvitys hautausavustuksesta.

Asiantuntijamme OTK, varatuomari, asianajaja Ilona Piironen on erikoistunut perhe- ja perintöoikeuteen.

Lue myös:

Perukirja ja omaisuuden jako – Miten toimia kun läheinen kuolee?

Miten kesämökki siirretään seuraavalle sukupolvelle?

Koira, arvotaulu ja muut vaikeat tavarat perinnönjaossa – näin irtaimisto jaetaan riitatilanteessa

Mitä tehdä kun puoliso velkaantuu?

Juttu on alun perin julkaistu Oma Aika -lehdessä 6/2017